Oljeprovtagning

Provtagning och efterföljande analys görs för att ge svar på frågor om utsläppets ursprung och ämnets egenskaper. Vid vissa utsläpp krävs samarbete med andra länder för provtagning och analys. I bland behöver den Internationella Oljeskadefonden (IOPC) i London kompletterande information om ett utsläpp.

Arbetarskydd

Vid behov analyseras ett utsläpp även för att fastställa eventuella hälsorisker för personalen. Ämnet kan dels vara brännbart och innebära en risk för brand och/eller explosion, dels vara toxiskt och innebära en hälsofara vid inandning eller hudkontakt.

Straffrättsansvar

Om skadevållaren har identifierats med full säkerhet, genom iakttagelser och bilddokumentation, behöver prover inte tas av straffrättsliga skäl. I annat fall måste prover tas från utsläpp, skadeplats och misstänkt källa för att jämföras genom en kemisk analys. Om identitet kan påvisas mellan prover från utsläpp och misstänkt källa kan detta bidra till att binda skadevållaren till utsläppet.

Skadevållarens ekonomiska ansvar

Resultaten av provtagning har ofta använts som underlag vid skadeståndsanspråk mot skadevållaren. Dessa anspråk kan avse kostnader i samband med bekämpning och sanering eller skador på egendom, fiske, rekreationsområden etcetera. 

Åtgärdsplanering

I vissa fall kan särskilda analyser ge viktig information för planering av arbetet beträffande bekämpning och sanering. Ämnets fysikaliska egenskaper har stor betydelse för den utrustning och de metoder som passar bäst.

Kortsiktigt miljöskydd

Ämnets akuta skadeverkningar på miljön kan skifta väsentligt beroende på dess egenskaper. Mycket högviskösa oljor har till exempel. mindre benägenhet att smeta ner stränder, växter och djur. Medelviskösa oljor medför stor risk för nedsmetning. Lågviskösa oljor medför mindre risk för nedsmetning, men löser ut större mängder farliga ämnen i vattenmassan.

Långsiktigt miljöskydd

Vissa ämnen kan ge långsiktiga skadeverkningar på miljön där vissa organismer slås ut eller miljön förorenas för lång tid framåt. Bedömningar måste göras av hur restaureringen av miljön ska bedrivas. Analyser kan behöva göras av prover från bland annat det utsläppta ämnet, vattnet, sedimenten och olika organismer.

Information

Vid större eller farliga utsläpp är det viktigt med snabb och saklig information för att minska oro och förhindra ryktesspridning. Provtagning och analys ger underlag för inriktningen på den information och de informationskanaler som är relevanta.